"Прогноза"

Обществено-политически нагласи – април 2014 г.

Проучването е проведено в периода 5 -13 април 2014 година.
Реализирана е национална представителна извадка на пълнолетното население (18+) Извадката е двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката, стратифицирана по местоживеене. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено с 1013 респонденти.

111

Данните от априлския сондаж на АССИ „Прогноза“ показват, че тенденцията за песимистична оценка относно посоката на развитие на България се запазва. Едва 14.4% смятат, че страната се развива в правилната посока.
Най-голямата разлика в отношението песимисти- оптимисти е при висшистите( 68.1% към 11.4%), а най-малка разликата при хората с основно образование (57.6% към 18.1%). Разликата в разпределението между мъже и жени са несъществени. Още…

Защо половината българи не знаят името на нито един евродепутат

По-малко от три месеца преди изборите за европейски парламент интересът на българите към тях е очаквано нисък. С други думи – Европа не ни е тема. Намаляващата избирателна активност обаче е характерна тенденция за ЕС като цяло. На последните избори през 2009 г. показателите за България са около средните за Европа (43%).

Първият фактор е свързан с наличието на т.нар. демократичен дефицит в ЕС. Все повече се засилва усещането в европейските граждани, че собственото им влияние върху процесите на вземане на решения в рамките на институциите на ЕС е нищожно. Ние гласуваме за евродепутати, които участват във формирането на останалите органи, но все още функциите на Европейския парламент са силно ограничени по отношение на крайните политически решения. Като добавим и нарастващия брой лобисти в евроинституциите, европейските граждани с основание се питат от кого зависят решенията и политиките на ЕС – от нас, от нашите правителства, от европейските политически институции или от бизнес лобистите? Усещането за незначимост на гражданския глас предизвиква отказ от гласуване. Още…

Обществени нагласи Февруари 2014

Агенция за социални и статистически измервания

“ПРОГНОЗА”

Паспорт на изследването

Реализирана е национална представителна извадка на пълнолетното население (18+).Извадката е двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката, стратифицирана по местоживеене. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено с 1010 респонденти.

Обществени нагласи

Данните от проведеното национално представително изследване на екипа на Агенция за социални и статитистически измервания „Прогноза“ спрямо отношението към развитието на България в следващите няколко години, показват по-висок дял на песимистите (45.1%) спрямо делът на оптимистите (40.6%).

Най-голям дял сред оптимистите са на хора, които попадат във възрастовата категория- 18-30 години- 23.9% и живеещи в областни градове- 37.7%

Най-голям дял сред песимистите е на хората на възраст от 61-80 години -32.2% . Най-нисък сред песимистите е делът на живеещите в София – 15.5%

graph-2На фона на по-песимистичнoнастроения спрямо развитието на България в следващите години, то спрямо личното развитие българите са по-оптимистично настроени: 47.9% са оптимистите, 36.4% са песимисти.

Най-голям дял сред оптимистите е на хората попадащи във възрастовата категория от 18-30 години- 26.3%.Сред оптимистите най-малък дял е на хората на възраст от 51 до 60 години.- 15.3% . Най-голям дял сред песимистите е на хората на възраст от 61-84 години- 39.3%.

38.9% от хората, които живеят в областни градове са оптимистично настроени за личното си развитие, което е най-големият дял сред оптимистите според населеното място.

50% от хората, които живеят в София са оптимистично настроение към личното си развитие в следващите няколко години. Още…