Маркетингови и социални изследвания:

 • Количествените методи, приложени към професионално изготвени представителни извадки на различни целеви групи, дават възможност за извършване на широка гама от измервания на реалното състояние и тенденциите, които ще ви ориентират във вземането на най-ефективните решения.

  Чрез тях можете да установите – потенциални или реални клиенти, аудитории, посетители; степен на удовлетвореност, подкрепа и лоялност; интерес към продукти, кампании и предавания; да оценявате ефективността от определени въздействия; да проследявате тенденции, да извършвате мониторинг на политики и рекламни кампании, да прогнозирате бъдещо поведение и развитие.

  Количествените методи:

  • Фиксират общите, повтарящите се свойства на изследваните обекти;
  • Класифицират общи факти за изследваните обекти;
  • Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти;
  • Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се приемат за валидни за всички обекти на изследването.

   

  Пряко стандартизирано интервю

  Подходящо за достигане до максимално широк кръг от представителна извадка за населението в цялата или определени региони;

  Бърза реализация на проучването, включително при големи по обем извадки и голяма продължителност на интервюто.

  Омнибус (Omnibus)

  Eжемесечно представително за пълнолетното население на страната проучване;

  Постоянни и променящи се модули;

  Можете да включите в него желаният от вас брой въпроси при оптимално съотношение цена : качество.

  Пряко стандартизирано телефонно интервю (CATI – Computer Assisted Telephone Interview)

  Подходящо за реализиране на експресни, кратки по времетраене проучвания сред разнообразни таргет;

  Бърза реализация на проучването, включително на големи по обем извадки;

  Попълването на въпросника се извършва на компютър, което минимизира риска от грешки на попълването въвеждането на данните;

  Въпросникът се попълва от обучени интервюери на агенцията.

 • Предмет на качествените изследвания не са общите характеристики на различните обекти, а специфичнитехарактеристикинамалкагрупаоттях.

  Чрез качествени методи се дава възможността да се стигне до дълбочината на един проблем.

  Качествени методи:

  • Изследват специфични свойства на представителна извадка от изследваните обекти;
  • Откриват скрити, вътрешни зависимости между изследваните обекти;
  • Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните явления;
  • Дефинират параметрите за прилагане на последващи количествени методи на изследване.

   

  Фокус групи (Focus groups)

  Подходящи за реализиране на задълбочени мотивационни проучвания, когнитивни тестове, тестване на концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании, имиджови стратегии, изграждане на политики;

  Специализиран екип извършва прецизен предварителен скрининг и подбор на участниците;

  Дискусиите се провеждат в групи до 10 души;

  Водят се от професионални модератори;

  Агенцията осигурява зала с модерно техническо оборудване за запис на дискусиите и огледално стъкло, за могат клиентите да наблюдават дискусията на живо без да смущават участниците.

  Дълбочинни интервюта (In-depth interviews)

  Подходящи за реализиране на проучвания сред трудно достъпни групи (бизнес, финансов сектор, представители на елита, държавни институции и международни организации, експерти);

  Провеждат се от опитни професионални интервюери на Алфа Рисърч, преминали обучителни курсове и специализирани в комуникация с различни социални групи;

  Аудио и видео запис на интервютата.

  Сегментационни проучвания на пазара

  Сегментирането на пазара е процес на обособяване на отделни групи потребители, в зависимост от техни общи характеристики. Сегментационното проучване помага да установите важните групи потребители, техните потребности, нагласи и предпочитания.

  Проучвания на рекламата

  Те могат да се фокусират върху всеки от етапите на конкретна кампания, или да изследват цялостнияна чин, по който потребителите възприемат рекламните послания. (пример фокус група за тестване на стори бордове и т.н.)

  Проучвания на марката

  Степен на запознатост (brandawareness), имидж (brandimage), устойчивост (brandhealth), стойност (brandequity), позиция на пазара, фактори за избор на определена марка.

  Вторичен анализ на информация

  Бизнесът изисква много често детайлна предварителен анализ на икономическата и социални ситуация, на конкурентни марки и продукти и др.

  Creative thinking

  – групи, които да предлагат на хора, оторизирани да взимат решения варианти по различни казуси.

  Niche Focus Groups

  - хора заети в една и съща сфера на дейност или бранш обсъждат въпроси свързани със тяхната сфера на дейност.